Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ AE 2018