Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2019.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019