Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2020.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020